Lankomumas

Atnaujinta: 2016 Lapkritis 27

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktoriaus 2013-06-03 įsakymu Nr.V-76)

 3. Pamokų praleidimas pateisinamas tik gydytojo pažyma, oficialiu tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimu, kitų institucijų (sporto, muzikos, dailės mokyklų bei visuomeninių organizacijų) vardiniu dokumentu ir tais atvejais, kai mokinys atstovauja Gimnaziją (konkursai, varžybos, olimpiados, konferencijos, koncertai ir kiti renginiai) ir šis atstovavimas apibrėžtas Gimnazijos vadovo įsakymu.

4. Mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs 50 proc. pamokų, laikomas nelankančiu Gimnazijos ir yra registruojamas Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinėje sistemoje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-04-25 nutarimas Nr. 466).

5 .Mokinys, be pateisinamos priežasties per trimetrą/pusmetį praleidęs 1/3 dalykui skirtų pamokų, laikomas nesimokęs to dalyko ir, neišlaikęs įskaitos iš praleisto kurso, yra neatestuojamas. Įskaita laikoma mokytojo nurodytu laiku, nepasibaigus trimestrui/pusmečiui. Apie įskaitos organizavimą iš anksto informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kuruojantis vadovas. Įskaitos pažymys įskaitomas į bendrą vertinimą. Jeigu pamokos, praleistos dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, mokytojas pagal galimybes konsultuoja mokinius.

9.     TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI):

9.1.   atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų pamokų lankymą;

9.2.   vaikui susirgus, tą pačią dieną informuoja klasės vadovą;

9.3.  tėvai patys gali rašyti praleistų pamokų pateisinimus ne daugiau kaip už 3 dienas per mėnesį arba 2 dienas ir 6 pavienes pamokas, praleistas dėl itin svarbių priežasčių Ypatingais atvejais (artimųjų netektis ar kt.) galioja atskiras tėvų paaiškinimas. Bendras per mokslo metus tėvų paaiškinimais teisinamas praleistų pamokų skaičius negali viršyti 25 dienų.

9.4. esant būtinybei, gali rašyti prašymą Gimnazijos direktoriui dėl vaiko laikino išvykimo ne vėliau kaip prieš savaitę iki numatomo išvykimo ir užtikrinti, kad vaikas pasiimtų iš mokytojų savarankiško darbo už praleidžiamą laikotarpį užduotis ir taip pat užtikrinti savarankišką vaiko pasirengimą atsiskaityti už praleistą kursą (praleistos dienos įsiskaičiuoja į leistinų tėvams pateisinti 25 –ių dienų skaičių);

 

III. PREVENCINĖS POVEIKIO PRIEMONĖS GIMNAZIJOS NELANKYMUI MAŽINTI

 14. Mokiniui, blogai lanakančiam ar nelankančiam Gimnazijos, gali būti taikomos šios prevencinės priemonės: klasės   vadovo pokalbis su mokiniu ( per mėnesį nepateisinus 3 ir daugiau pamokų); klasės  vadovo pokalbis su jo tėvais (situacijai kartojantis);

14.3. socialinio pedagogo/kuruojančio vadovo individualus darbas su mokiniu, jo tėvais – socialinis   pedagogas/kuruojantis vadovas gali pareikšti žodinę pastabą; lankomumo problemų aptarimas, dalyvaujant Gimnazijos administracijos atstovams –   Gimnazijos vadovas gali pareikšti pastabą raštu; lankomumo problemų svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje; svarstyme dalyvauja mokinys, jo tėvai, klasės vadovas - už praleistas be pateisinamos priežasties pamokas Vaiko gerovės komisija gali rekomenduoti Gimnazijos vadovui skirti mokiniui drausminę nuobaudą (įspėjimą, papeikimą, griežtą papeikimą);

14.6. ypatingais atvejais policijos bei vaikų teisių apsaugos institucijų informavimas apie vaiko nepriežiūrą. Pateikiami visi svarstymo dokumentai.

14.7. mokiniui, kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės ir kuris toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, Vaiko gerovės komisijos posėdyje gali būti teikiamas siūlymas kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo.

14.8. pasibaigus pusmečiui/trimestrui blogai lankantis arba nelankantis mokinys (16 metų ir vyresnis) gali būti šalinamas iš Gimnazijos arba perkeliamas į kitą mokyklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo III skyriaus 29 straipsnio 9 - 10 punktais.

            15. Mokiniai Vaiko gerovės komisijos posėdyje svarstomi dalyvaujant tėvams. Mokinys, kuriam svarstymo metu yra 18 metų, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti svarstomas be tėvų.