Mokinių atleidimas nuo pamokų

Atnaujinta: 2016 Lapkritis 27

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2015-2016 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.V1-102)

16.6.  1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai, baigę neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas (dailės, choreografijos, muzikos ar meno mokyklas) arba jas lankantys, Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų, jei tos pamokos yra pirmos arba paskutinės. Siekiant garantuoti ugdytinių saugumą, mokiniai, kuriems atitinkamo dalyko pamokos tvarkaraštyje nėra pirmos ar paskutinės, gali būti atleidžiami pamokų, bet jie užsiima kita veikla (namų darbų ruoša, skaitymas ar pan.) tame kabinete, kuriame vyksta pamoka klasei;

16.7.   dėl atleidimo nuo užsiėmimų, 1-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), III-IV gimnazijos klasių mokiniai Gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 15 d. pateikia (pakartotinai - nuo sausio 1 d. iki sausio 22 d.):

16.7.1.  prašymą atleisti nuo to dalyko pamokų. Prašyme tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja užtikrinti mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokos metu. Prašymas raštiškai suderinamas su atitinkamo dalyko mokytojais, pagal poreikį aptariamos atsiskaitymo formos už kiekvieną trimestrą (pusmetį);

16.7.2.  pažymą, patvirtinančią apie atitinkamos neformaliojo vaikų švietimo įstaigos lankymą, arba pažymėjimo, liudijančio apie šių įstaigų baigimą, kopiją;

16.7.3.  pagal poreikį raštiškai suderintą su dalyko mokytoju atsiskaitymų grafiką. Dalyko mokytojas savarankiškai priima sprendimą ar neformaliojo vaikų švietimo mokyklos baigiamąjį įvertinimą užskaityti kaip dalyko vertinimą, ar šiose įstaigose gautus pažymius konvertuoti į 10 balų sistemą;

16.8.   mokiniai, atleisti nuo visų atitinkamo dalyko pamokų, atsiskaito dalyko mokytojui ne mažiau kaip vieną kartą per trimestrą 1-4 klasėse ir du kartus per pusmetį 5-8, I-IV gimnazijos klasėse, dalyvaudami pamokoje su savo klase. Mokiniui, kuris be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito, Gimnazijos direktoriaus įsakymu nurodoma toliau lankyti to dalyko pamokas;

16.9.   mokiniui, kuris yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius metus nugalėtojas, pačiam pageidaujant, Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo atitinkamo dalyko pamokų lankymo, įvertinant dalyko žinias 10 balų;

16.10.   5-8 klasių ir I-II gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, atleidžiami tik nuo tos sporto šakos pamokų. Pasiekimai įvertinami 10 balų, atskirais atvejais (pvz. sportuojama itin intensyviai), suderinus su dalyko mokytoju ir Gimnazijos direktoriumi, priimamas atskiras sprendimas. III-IV gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų, raštiškai suderinus su dalyko mokytoju nelankomų pamokų ir atsiskaitymų grafiką;

16.11.   mokiniui išvykstant mokytis sanatorijos mokykloje ar stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, tėvai (globėjai, rūpintojai) Gimnazijos direktoriui pateikia gydytojo siuntimo kopiją ir prašymą dėl išvykimo gydytis. Laikinas mokinio išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.