Mokinių mokymas namuose

Atnaujinta: 2016 Lapkritis 27

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2015-2016 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.V1-102)

18.1. mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;

18.2. bendrosios programos įgyvendinamos ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo turinį. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti kūno kultūros pagal pradinio ugdymo programą; menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

18.3. mokiniui 1-3 klasėse skiriamos 9, 4 klasėse – 11 savaitinių pamokų. Taip pat 1-4 klasių mokiniui skiriamos 2 papildomos savaitinės pamokos kaip tautinių mažumų (vokiečių) mokyklos mokiniui. Dalį ugdymo laiko gydytojo leidimu mokinys gali lankyti Gimnazijoje;

18.4. mokiniui 5-6 klasėse skiriama 12, 7-8 klasėse – 13, I-II gimnazijos klasėse – 15, III-IV gimnazijos klasėse – 14 savaitinių pamokų. Taip pat Gimnazijos sprendimu 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniui gali būti skiriama iki 2 papildomų savaitinių pamokų mokinio pasiekimams gerinti, o specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, besimokančiam tautinės mažumos (vokiečių) kalba – dar 2 papildomos savaitinės pamokos lietuvių kalbai mokyti. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti Gimnazijoje.