Mokinių mokymas namuose

Atnaujinta: 2019 rugsėjo 16

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V1-87)

76. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrosios programos įgyvendinamos ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo turinį:

76.1. suderinus su mokinio tėvais, Gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti fizinio ugdymo pagal pradinio ugdymo programą, menų, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

76.2. mokiniui 1–3 klasėse skiriamos 9, 4 klasėse – 11 savaitinių pamokų, 5–6 klasėse – 12, 7–8 klasėse – 13, I–II gimnazijos klasėse – 15, III–IV gimnazijos klasėse – 14 savaitinių pamokų. Gimnazijos sprendimu visų klasių mokiniams skiriama 2 papildomos savaitinės pamokos mokinio pasiekimams gerinti, o specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, besimokančiam tautinės mažumos (vokiečių) kalba – dar 2 papildomos savaitinės pamokos lietuvių kalbai (1–4 klasėse), lietuvių kalbai ir literatūrai (5–8, I–IV gimnazijos klasėse) mokyti. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti Gimnazijoje.