Pagalbos teikimas ir pasiekimų gerinimas

Atnaujinta: 2017 Spalio 23

Spalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija" - profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą".

„Tėvų linijoje" darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Daugiau apie „Tėvų liniją" - http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

Apie „Tėvų linijos" startą, kurį davė Prezidentė Dalia Grybauskaitė - http://www.pvc.lt/lt/naujienos/398-startavo-tevu-linija-profesionaliu-psichologu-konsultacijos-tevams

 

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2015-2016 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.V1-102)

 

 23.1.   mokiniui kylančius mokymosi sunkumus pirmiausiai identifikuoja ir mokymosi pagalbą jam suteikia dalyko mokytojas. Problemoms nemažėjant, apie tai informuojamas klasės vadovas, Gimnazijos specialusis, socialinis pedagogas, psichologas. Kartu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. Mokymosi pagalbos organizavimą ir nuolatinę stebėseną Gimnazijoje koordinuoja pagal Gimnazijos direktoriaus priskirtą kompetenciją direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

23.2.   Gimnazijoje mokymosi pagalba teikiama, skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustatyta Gimnazijos UP:

23.2.1.  ilgalaikės konsultacijos 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniams skiriamos ilgalaikės konsultacijos iš matematikos bei lietuvių kalbos. Pagal poreikį atskiru Gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriamos ir kitų dalykų konsultacijos;

23.2.2.  trumpalaikės konsultacijos, sudarant ne mažesnes kaip 5 mokinių grupes (grupės gali būti sudaromos tiek iš paralelių, tiek iš gretimų klasių mokinių), visų klasių mokiniams skiriamos po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po motyvuoto kelių iš eilės dalyko pamokų praleidimo (liga, varžybos), kai mokiniui sunku savarankiškai įsisavinti praleistą kursą;

23.2.3.  individualios trumpalaikės konsultacijos skiriamos visų klasių mokiniams, pačiam mokiniui pageidavus, dėl ligos praleidusiems daugiau nei dvi savaites ar daugiau nei 6 dalyko pamokas;

23.2.4. individualios ir grupinės konsultacijos gali būti skiriamos mokiniams, keičiant dalyko kursą ar programą, parvykus iš užsienio mokyklų, itin gabiems mokiniams ruošiantis olimpiadoms, konkursams, taip pat III gimnazijos klasės mokiniams, kurie rinksis menų dalyko brandos egzaminą, kai, nesusidarius mokinių grupei, nėra to dalyko pamokų;

23.2.5. konsultacijos fiksuojamos iš elektroninio dienyno išspausdintuose instruktažų lapuose, pasirašant konsultacijoje dalyvavusiems mokiniams;

23.3.   5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniai skatinami organizuoti jų pačių pagalbą kitiems mokiniams. Ši veikla mokiniams įskaitoma kaip socialinė veikla;

23.4.   Gimnazijoje teikiama pagalba mokiniams, ruošiant namų darbus. Skaitykloje, bibliotekoje visiems mokiniams sudaromos sąlygos atlikti namų darbų užduotis; 1-2 klasių mokiniai, lankantys pailgintos darbo dienos grupę, namų darbų užduotis atlieka prižiūrimi mokytojo. 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai gali atlikti namų darbus savo klasės vadovo kabinete, gavę klasės vadovo sutikimą ir informavus apie tai budintį vadovą bei Gimnazijos budėtoją.