Tėvų teisės ir pareigos

Atnaujinta: 2016 Lapkritis 27

(iš Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, 2011 m. kovo 17 d.)

 47 straipsnis. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos

 1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

 1) nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas;

 2) dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją;

 3) gauti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį;

 4) dalyvauti mokyklos savivaldoje;

 5) dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią informaciją apie įvertinimo rezultatus;

 6) 6 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

 7) reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas;

 8) naudotis kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

 2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

 1) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus;

 2) sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;

 3) bendradarbiauti su mokyklos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas;

 4) parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

 5) ugdyti vaiko vertybines orientacijas, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį;

 6) užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

 7) užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami informuoti mokyklą;

 8) dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.