Specialusis pedagogas ir logopedas

Atnaujinta: 2016 lapkričio 27

Specialioji pedagogė Felicija Jurkuvienė

Darbo laikas (325 kab.):

Antradienis       8.00 - 14.00 val.

Ketvirtadienis   8.00 - 11.00 val.

 

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą.

Specialusis pedagogas:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje).
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą, mokymo priemones, programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą ir turimos informacijos konfidencialumą

Individualizuotos ir pritaikytos programos

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių vertinimas

Specialiųjų ugdymo(si )poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai

Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos

Pagrindinio ugdymo 5-10 klasių bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos

Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir ikt taikymas

Atmintinė tėvams apie specialiuosius ugdymo poreikius

Rekomendacijos dirbant su įvairias negalias turinčiais vaikais

 

 

Specialioji pedagogė ir logopedė - Sigita Vainorienė

Specialiosios pedagogės darbo laikas (152 kab.):

Pirmadienis    

Antradienis    

Trečiadienis   

Penktadienis  

 

Logopedės darbo laikas:

Pirmadienis        

Antradienis        

Trečiadienis       

Ketvirtadienis    

Penktadienis      

 

Logopedas:

 • Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų bei kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį.
 • Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti.
 • Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams.