Socialinis pedagogas

http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html
Atnaujinta: 2020 rugsėjo 28

PAGALBOS VAIKAMS LINIJA

 

2020-2021 m. m.

Savaitės diena

Darbo gimnazijoje/

konsultacijų laikas

Pietų

pertrauka

Pirmadienis

8.15 – 15.30

11.30 – 12.00

Antradienis

8.15 – 15.30

11.30 – 12.00

Trečiadienis

8.15 – 15.30

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

8.15 – 15.30

10.50 – 13.00

Penktadienis

8.15 – 14.25

11.30 – 12.00

 

Kiekvieno vaiko gyvenimas kartais iškelia vaikui bei šalia jo esantiems suaugusiems (tėvams, mokytojams) nelengvų užduočių ir iššūkių. Pavyzdžiui: Kaip padėti vaikui prisitaikyti prie mokyklos, naujame vaikų kolektyve? Kaip labiau pasitikėti savimi? Kaip tvarkytis su savo pykčiu, liūdesiu, baime? Ką daryti, jei vaikas patiria patyčias? Kaip reaguoti, jei vaikas netinkamai elgiasi? Ir daugelis kitų.

Dažnai šie klausimai puikiai išsisprendžia, padedant tėvams, pedagogams, draugams, kurie išklauso, supranta ir palaiko. Tačiau kartais iškilusioms problemoms įveikti tokios pagalbos nebepakanka. Neretai pačių tėvų stiprus susirūpinimas dėl vaiko sunkumų ir gali būti signalas, kad galima kreiptis papildomos pagalbos pas specialistą.    

Ką daryti, jei Jūsų vaikas turi mokymosi ar asmeninių sunkumų?

 • Pasikalbėkite su vaiku, gal Jums kartu pavyks atrasti sprendimą.
 • Susisiekite su vaiko klasės vadove. Tai žmogus, artimas Jūsų vaikui, turintis pedagoginės patirties. Ji (-s) gali padėti Jūsų vaikui gimnazijoje.
 • Kreipkitės į gimnazijos specialistus. Pasidalinkime savo rūpesčiais, problemomis ir kartu ieškokime sprendimų… ar tiesiog pasidžiaukime sėkme...

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS PAGALBA

(Parengta pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. V-951 „Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinis pareigybės aprašas“)

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Gimnazijos socialinis pedagogas dirba kartu su kitais pedagoginiais darbuotojais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos bendruomene.

Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 5. Vykdo mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis mokinius ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;
 6. Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 7. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
 8. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 9. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 10. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
 11. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 12. Koordinuoja 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokinių lankomumo apskaitą;
 13. Pagal priskirtą kompetenciją atlieka kitas gimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.         

Socialinis pedagogas ne mažiau kaip 50 procentų savo darbo laiko skiria darbui su mokiniais, pedagoginių darbuotojų, klasių vadovų konsultavimui. Kitą darbo laiką skiria profesiniam tobulėjimui, socialinei partnerystei, informacijos rinkimui ir sisteminimui, tiriamajam ir organizaciniam darbui.

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

 • jei vaikas turi elgesio, mokymosi, lankomumo problemų;
 • jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • jeigu susiduriate su sudėtingomis problemomis ugdant ar auklėjant vaiką;
 • jei norite informuoti apie įvykį, konfliktinę situaciją;
 • jei norite bendradarbiauti, padėti organizuoti prevencinius renginius.

     Kartu mes galime daugiau!

SIŪLOME PASKAITYTI!

Taisyklės ir ribos ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams

Informacija apie smurtą ir atsakomybę

Patarimai, kad vaikai netaptų nusikaltėlių aukomis

Kodėl vaikai neklauso?

Apie vaikams kylančias grėsmes internete

Laiškas mokinių tėvams

Atmintinė tėvams. Jei Jūsų vaikas patiria patyčias. Jei Jūsų vaikas tyčiojasi.

9 pokalbių minutės su vaiku

Ką daryti tėvams elektroninių patyčių atveju?

Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas?(1 pusl.)

Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? (2 psl.)