Gimnazijos taryba

Atnaujinta: 2017 sausio 22

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. AD1-2447)

Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia Gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų taryba, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris mokinius – mokinių parlamentas.

Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Gimnazijos direktorius negali būti Tarybos pirmininkas.

Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Į posėdžius gali būti kviečiami Gimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

Gimnazijos Taryba:

  • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria Gimnazijos strateginiam ir metiniam veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
  • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos struktūros tobulinimo;
  • išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo (-si) ir darbo sąlygų sudarymo;
  • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Gimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
  • svarsto Gimnazijos mokytojų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
  • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Gimnazijos direktorių, jo pavaduotojus;
  • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Gimnazijos tarybos sudėtis: 

Rasa Braslauskienė, mokinio mama; 

Jovita Gracholski, mokinio mama; 

Asta Piliutikienė, mokinio mama; 

Deividas Gildebrandt, mokinys; 

Kornelija Grabytė, mokinė; 

Urtė Buskytė, mokinė; 

Jolita Andrijauskienė, gimnazijos direktorė; 

Lijana Strikauskienė, lietuvių kalbos mokytoja; 

Gintana Butkuvienė, matematikos mokytoja.