Metodinė taryba

Atnaujinta: 2017 sausio 22

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. AD1-2447)

Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaroma Metodinė taryba. Ją sudaro metodinių grupių pirmininkai.

Metodinės tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu dvejiems metams metodinės tarybos pirmajame posėdyje.

Posėdžius šaukia metodinės tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

Nnutarimai priimami metodinės tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti forminami Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

Metodinės tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.

Metodinės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su metodinės tarybos nario pareigomis.

Metodinė taryba:

  • dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
  • koordinuoja Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
  • aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo
  • pagalbos įstaigomis ir kt.;
  • vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

Gimnazijos Metodinė tarybos sudėtis :

Daiva Liutikienė, metodinės tarybos pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė

Loreta Pociutė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Loreta Jurgauskaitė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Inga Petkūnienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Virginija Stnončė, matematikos mokytoja ekspertė

Rita Valaikienė, technologijų mokytoja metodininkė

Sidona Balykova, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Laimutė Tolmačiova, kūno kultūros mokytoja metodininkė