Svarbu žinoti 2016-2017 m. m.

Atnaujinta: 2017 gegužės 19

Informacija dėl priėmimo į gimnaziją

Informuojame, kad 2017-2018 m.m. bus formuojamos trys 1-osios klasės. Laisvų vietų yra šiose klasėse:

4 kl. – 2 vietos:

5 kl. – 2 vietos;

7 kl. – 4 vietos;

8 kl. – 6 vietos;

III kl. – 2 vietos.

Priimant į laisvas vietas 2-8 ir I-IV kl., bus organizuojamas vokiečių kalbos žinių raštu ir žodžiu patikrinimas, kuris vyks individuliai sutartu laiku.

Priėmimą į gimnaziją vykdys šios sudėties mokinių priėmimo komisija:

 1. Neringa Tallat-Kelpšaitė Dapšienė, pirmininkė;
 2. Jolita Bakanauskaitė, sekretorė;
 3. Rasa Mantrimienė, narė;
 4. Gintana Butkuvienė, narė;
 5. Rasa Povilaitienė, narė;
 6. Daina Racevičienė, narė;
 7. Dijana Miciuvienė, narė;

Komisijos darbo trukmė – nuo 2017 m. gegužės 29 d. iki 2017 m. rugpjūčio 30 d.

 

2016-2017 m. m.  ugdymo proceso organizavimo santrauka

(išsami informacija tinklapyje: http://www.zudermanas.klaipeda.lm.lt/index.php/veikla/planavimo-dokumentai -  Ugdymo planas)

 1. Ugdymo proceso trukmė:

1-5 klasių – 2016-09-01 – 2017-05-30 (32 savaitės);

 6-8 klasių ir I-III gimnazijos klasių – 2016-09-01 – 2017-06-02 (34 savaitės);

IV gimnazijos klasių – 2016-09-01 – 2017-05-25 (33 savaitės).

2. Pusmečių datos: mokslo metai 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams skirstomi pusmečiais:

I pusmetis: 2016-09-01 – 2017-01-20;

II pusmetis: 2017-01-23 – 2017-05-30 (1-5 klasėms);

                    2017-01-23 – 2017-06-02 (6-8 klasėms ir I-III gimnazijos klasėms);

                    2017-01-23 – 2017-05-25 (IV gimnazijos klasei).

3. Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27  

2017-02-17 (6-8,  I-IV gimnazijos klasių mokiniams)

2017-01-06

2017-02-17

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-18 (IV gimnazijos klasės mokiniams)

2017-04-14

2017-04-18

Vasaros 2017-05-31 (1-5 klasių  mokiniams) 2017-08-31
2017-06-03 (6-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams) 2017-08-31
Papildomos atostogos 1-5 klasių mokiniams (10 dienų)

2016-12-23

2017-02-13

2017-03-13

2016-12-23 (1 d.)

2017-02-17 (4 d.)

2017-03-17 (5 d.)

1 pamoka: 8.00 – 8.45;

2 pamoka: 8.55 – 9.40;

3 pamoka: 9.55 – 10.40 (pietų pertrauka 5-8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams);

4 pamoka: 11.00 – 11.45 (pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams);

5 pamoka: 12.05 – 12.50;

6 pamoka: 13.05 – 13.50;

7 pamoka: 14.00 – 14.45;

8 pamoka: 14.55 – 15.40.

5. Kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai skiriama:

1-4 klasių mokiniams skiriama 6-10  dienų per mokslo metus:

Eil. Nr. Ugdymo turinys Data (dienų skaičius)
1. Karjeros diena 2016-10-28 (1 d.)
2. Kalėdinis renginys 2016-12-22 (1 d.)
3. Vykdytų projektų pristatymas 2017-02-10 (1 d.)
4. Žmogaus saugos mokymas 2017-03-10 (1 d.)               
5. Sporto šventė 2017-05-29 (1 d.)                  
6. Mokslo metų užbaigimo šventė 2017-05-30 (1 d.)
7. Klasės vadovo planuojama veikla pagal poreikį (išvykos, ekskursijos, sporto renginiai, edukaciniai renginiai ir pan.) 1- 4 d. rugsėjo-gegužės mėn.

   

5 klasių mokiniams skiriamos 5-8 dienos per mokslo metus: 

Eil. Nr. Ugdymo turinys Data (dienų skaičius)
1. Karjeros diena 2016-10-28 (1 d.)
2. Kalėdinis renginys 2016-12-22 (1 d.)
3. Mokslo metų užbaigimo renginiai 2017-05-30 (1 d.)
4. Klasės vadovo planuojama veikla pagal poreikį (išvykos, ekskursijos, sporto renginiai, edukaciniai renginiai ir pan.) 2-5 d. rugsėjo-gegužės  mėn.

      

6-8  klasių mokiniams skiriamos 5-8 dienos per mokslo metus:

Eil. Nr. Ugdymo turinys Data (dienų skaičius)
1. Karjeros diena 2016-10-28 (1 d.)
2. Kalėdininis renginys 2016-12-23 (1 d.)
3. Mokslo metų užbaigimo renginiai 2017-06-02 (1 d.)
4. Klasės vadovo planuojama veikla (išvykos, ekskursijos, sporto renginiai, edukaciniai renginiai ir pan.) 1 d. skiriama tuo metu, kada Gimnazija bus brandos egzamino centras
5. Klasės vadovo planuojama veikla pagal poreikį (išvykos, ekskursijos, sporto renginiai, edukaciniai renginiai ir pan.) 1-4 d. rugsėjo–balandžio mėn.

      

      I-II gimnazijos  klasių mokiniams skiriamos 9-10 dienų per mokslo metus:

Eil. Nr. Ugdymo turinys Data (dienų skaičius)
1. Karjeros diena 2016-10-28 (1 d.)
2. Kalėdinis renginys 2016-12-23 (1 d.)
3.

Mokslo metų užbaigimo renginiai.

II gimnazijos klasių mokinių konsultavimo dėl individualių ugdymo planų koregavimo diena (atsakingas klasės vadovas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui)

2017-06-02 (1 d.)
4. Tarptautinio projekto savaitė (Vokietijos Federacinės Respublika, Berlynas) Pagal atskirą planą, 5 dienos gegužės mėn.
5. Klasės vadovo planuojama veikla (išvykos, ekskursijos, sporto renginiai, edukaciniai renginiai ir pan.) 1 d. skiriama tuo metu, kada Gimnazija bus brandos egzamino centras
6. Klasės vadovo planuojama veikla pagal poreikį (išvykos, ekskursijos, sporto renginiai, edukaciniai renginiai ir pan.) 1 d. rugsėjo–balandžio mėn.

      

      III gimnazijos klasių mokiniams skiriamos 9-10 dienų per mokslo metus:

Eil. Nr. Ugdymo turinys Data (dienų skaičius)
1. Karjeros diena 2016-10-28 (1 d.)
2. Kalėdinis renginys 2016-12-23 (1 d.)
3. Tarptautinio projekto savaitė (Vokietijos Federacinės Respublika, Berlynas) Pagal atskirą planą, 5 dienos rugsėjo mėn.
4. Žmogaus sauga (klasės vadovo veikla, skirta mokymui pagal  vidurinio ugdymo programą, 6 val.) 2017-06-01
5.

Mokslo metų užbaigimo renginiai.

Mokinių konsultavimo dėl individualių ugdymo planų koregavimo diena (atsakingas klasės vadovas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui)

2017-06-02 (1 d.)
6. Klasės vadovo planuojama veikla pagal poreikį (išvykos, ekskursijos, sporto renginiai, edukaciniai renginiai ir pan.) 1 d. rugsėjo–balandžio mėn.

      

    IV gimnazijos klasių mokiniams skiriamos 8-10 dienų per mokslo metus:

Eil. Nr. Ugdymo turinys Data (dienų skaičius)
1. Tarptautinio projekto savaitė (Vokietijos Federacinės Respublika, Liubekas) 2016 m. rugsėjo 28d.-spalio 2 d. (5 dienos)
2. Karjeros diena 2016-10-28 (1 d.)
3. Kalėdinis renginys 2016-12-23 (1 d.)
4. Žmogaus sauga (klasės vadovo veikla, skirta mokymui pagal  vidurinio ugdymo programą (6 val.) 2017-01-23  (1 d.)
5. Klasės vadovo planuojama veikla pagal poreikį (išvykos, ekskursijos, sporto renginiai, edukaciniai renginiai ir pan.) iki 2 d. rugsėjo–balandžio mėn.

6. Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas ir informavimas.

6.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) apie vaikų būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, lankomumą ir elgesį informuojami elektroniniame dienyne ne rečiau kaip kartą per savaitę;

 1. du  kartus per metus (2016 m. lapkričio 15 d. ir 2017 m. kovo 29 d.) 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), ir vieną kartą per metus  (2017 m. vasario 2 d.) 1-4 klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojama atvirų durų diena, kurios metu jie dėl savo vaiko mokymo (si) gali gauti individualias  konsultacijas;
 1. Mokinių atleidimas nuo atskirų dalykų mokymosi:
 2. 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai, baigę neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas (dailės, choreografijos, muzikos ar meno mokyklas) arba jas lankantys, Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų,jei tos pamokos yra pirmos arba paskutinės. Siekiant garantuoti ugdytinių saugumą, mokiniai, kuriems atitinkamo dalyko pamokos tvarkaraštyje nėra pirmos ar paskutinės, gali būti atleidžiami pamokų, bet jie užsiima kita veikla (namų darbų ruoša, skaitymas ar pan.) tame kabinete, kuriame vyksta pamoka klasei;
 3. dėl atleidimo nuo užsiėmimų, 1-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), III-IV gimnazijos klasių mokiniai Gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 15 d. pateikia (pakartotinai - nuo sausio 1 d. iki sausio 22 d.):

-      prašymą atleisti nuo to dalyko pamokų. Prašyme tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja užtikrinti mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokos metu. Prašymas raštiškai suderinamas su atitinkamo dalyko mokytojais, pagal poreikį aptariamos atsiskaitymo formos už kiekvieną pusmetį;

-       pažymą, patvirtinančią apie atitinkamos neformaliojo vaikų švietimo įstaigos lankymą, arba pažymėjimo, liudijančio apie šių įstaigų baigimą, kopiją;

-   pagal poreikį raštiškai suderintą su dalyko mokytoju atsiskaitymų grafiką. Dalyko mokytojas savarankiškai priima sprendimą ar neformaliojo vaikų švietimo mokyklos baigiamąjį įvertinimą užskaityti kaip dalyko vertinimą, ar šiose įstaigose gautus pažymius konvertuoti į 10 balų sistemą;

 1. mokiniai, atleisti nuo visų atitinkamo dalyko pamokų, atsiskaito dalyko mokytojui ne mažiau kaip du kartus per pusmetį, dalyvaudami pamokoje su savo klase. Mokiniui, kuris be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito, Gimnazijos direktoriaus įsakymu nurodoma toliau lankyti to dalyko pamokas;
 2. 5-8 klasių ir I-II gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, atleidžiami tik nuo tos sporto šakos pamokų. Pasiekimai įvertinami 10 balų, atskirais atvejais (pvz. sportuojama itin intensyviai), suderinus su dalyko mokytoju ir Gimnazijos direktoriumi, priimamas atskiras sprendimas. III-IV gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų  švietimo įstaigas, atleidžiami  nuo kūno kultūros pamokų, raštiškai suderinus su dalyko mokytoju nelankomų pamokų ir atsiskaitymų grafiką;

8.  Mokymosi pagalba Gimnazijoje skiriama organizuojant:

 1. mokiniui kylančius mokymosi sunkumus pirmiausiai identifikuoja ir mokymosi pagalbą jam suteikia dalyko mokytojas. Problemoms nemažėjant, apie tai informuojamas klasės vadovas, Gimnazijos specialusis, socialinis pedagogas, psichologas. Kartu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. Mokymosi pagalbos organizavimą ir nuolatinę stebėseną Gimnazijoje koordinuoja pagal Gimnazijos direktoriaus priskirtą kompetenciją direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 2. Gimnazijoje mokymosi pagalba  teikiama, skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustatyta Gimnazijos UP:

-      ilgalaikės konsultacijos iš matematikos  skiriamos 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniams, iš lietuvių kalbos – II gimnazijos klasės mokiniams. Pagal poreikį atskiru Gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriamos ir kitų dalykų konsultacijos;

-       trumpalaikės konsultacijos, sudarant ne mažesnes kaip 5 mokinių grupes (grupės gali būti sudaromos tiek iš paralelių, tiek iš gretimų klasių mokinių), visų klasių mokiniams skiriamos po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po motyvuoto kelių iš eilės dalyko pamokų praleidimo (liga, varžybos), kai mokiniui sunku savarankiškai įsisavinti praleistą kursą;

- individualios trumpalaikės konsultacijos, pačiam mokiniui pageidavus, skiriamos visų klasių mokiniams, dėl ligos praleidusiems daugiau nei dvi savaites ar daugiau nei 6 dalyko pamokas;

- individualios ir grupinės konsultacijos gali būti skiriamos mokiniams, keičiant dalyko kursą ar programą, parvykus iš užsienio mokyklų, itin gabiems mokiniams ruošiantis olimpiadoms, konkursams, taip pat III gimnazijos klasės mokiniams, kurie rinksis menų dalyko brandos egzaminą, kai, nesusidarius mokinių grupei, nėra to dalyko pamokų;

 1. 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniai skatinami organizuoti jų pačių pagalbą kitiems mokiniams. Ši veikla mokiniams įskaitoma kaip socialinė veikla;
 2. Gimnazijoje teikiama pagalba mokiniams, ruošiant namų darbus. Skaitykloje, bibliotekoje visiems mokiniams sudaromos sąlygos atlikti namų darbų užduotis; 1-2 klasių mokiniai, lankantys pailgintos darbo dienos grupę, namų darbų užduotis atlieka prižiūrimi mokytojo. 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai gali atlikti namų darbus savo klasės vadovo kabinete, gavę klasės vadovo sutikimą ir informavus apie tai budintį vadovą bei Gimnazijos budėtoją.
 1. M:
 2. Gimnazija, organizuodama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, vadovaujasi pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų BUP  numatytomis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimo nuostatomis;
 3. Gimnazijoje mokiniams teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo ir socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba;
 4. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą pritaiko, švietimo pagalbą teikia mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio ugdymosi poreikius, Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, specialiojo pedagogo rekomendacijas;
 5. Gimnazijoje, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, turimas mokymosi lėšas ir ugdymo(si) aplinką, šie mokiniai mokosi kartu su visa klase, tik dalis dalykų, kurių mokymui reikalinga specialisto pagalba, pamokų vyksta atskirai, t.y. dirbant individualiai ar mažomis grupelėmis su specialiuoju pedagogu;
 6. logopedinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikiama po pamokų ar, klasės mokytojui sutinkant, klasės lietuvių kalbos (valstybinės) pamokos metu.

_________________________________